Rakentamisen ja talotekniikan kauppa

1. Soveltamisala

Näitä yleisiä ehtoja sovelletaan Kesko Oyj:n (”Kesko”) suoraan varastostaan (jäljempänä varastokauppa) tai Keskon laskutuksen kautta tavarantoimittajalta/valmistajalta (jäljempänä laskutuskauppa) toimitettuun tavaraan, mikäli osapuolet eivät joiltain osin ole nimenomaisesti toisin sopineet. Nämä ehdot ovat voimassa toistaiseksi, kunnes Kesko kirjallisesti toisin ilmoittaa

2. Kaupan päättäminen

2.1. Tarjous

Tarjous ehtoineen on voimassa sitoumuksetta tai 30 päivää, ellei tarjoukseen ole toisin merkitty tai tavaran ominaisuuksista muuta johdu. Keskolla on oikeus muuttaa tarjoustaan siltä osin, kuin muutostarpeen aiheuttajana on Keskon vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolinen tekijä. Tarjous liitteineen on Keskon omaisuutta, eikä sitä saa antaa tiedoksi kolmannelle tai käyttää muullakaan tavoin.

2.2. Tilaus

Ostajan tilaus tulee Keskoa sitovaksi, kun Kesko on sen vahvistanut tai tavara on toimitettu. Tilauksen vahvistaminen tapahtuu ehdolla, että mahdollisesti tarvittavat lisenssit ja/tai viranomaisten luvat saadaan.

3. Osapuolten velvollisuudet

3.1. Toimitusaika

Kesko on velvollinen toimittamaan tavaran ostajalle sopimuksen mukaisesti. Keskolla on kuitenkin oikeus vahingonkorvausvelvollisuudetta poiketa sovitusta toimitusajasta, jos

-toimitus viivästyy sellaisen esteen vuoksi, jota Kesko ei voi kohtuudella voittaa, tai tavarantoimittajan/valmistajan toimituksessa olevien virheiden takia taikka tämän toimituksen viivästyessä edellä mainitunlaisen esteen vuoksi, tai jos

 -sopimuksen täyttäminen edellyttäisi uhrauksia, jotka eivät ole kohtuullisia sopimuksen laatuun nähden.

3.2. Tavaran luovutus

Tavara katsotaan luovutetuksi, kun ostaja tai joku hänen lukuunsa on ottanut sen hallintaansa.

3.3. Vakuutus

Laskutuskaupassa vakuutus tapahtuu tavarantoimittajan/valmistajan ehtojen mukaisesti.

3.4. Takuu

Ellei toisin ole sovittu, on myydylle tavaralle voimassa tavarantoimittajan/valmistajan ehtojen mukainen takuu. Kesko vastaa vain itse antamistaan tavaraa koskevista lausumista ja lupauksista.

3.5. Pakkaus

Kesko toimittaa varastotavaran siten pakattuna, että se normaalioloissa tulee perille käyttötarkoitukseensa nähden tavanomaisessa kunnossa. Laskutuskaupassa noudatetaan tavarantoimittajan/valmistajan pakkaustapaa. Hinnat eivät sisällä pakkausta tavarantoimittajan/valmistajan tavanomaista vakiopakkausta lukuun ottamatta. Keskolla on oikeus veloittaa tavaran tarpeelliset pakkaus- ja suojauskustannukset erikseen.

3.6. Keskon viivästys

Milloin toimituksen täyttäminen on vaarassa viivästyä merkittävästi sovitun toimitusajan yli, on Kesko heti tämän tietäessään velvollinen ilmoittamaan siitä ostajalle. Ellei toisin ole sovittu kirjallisesti, ei Kesko ole velvollinen korvaamaan asiakkaalle viivästyksestä mahdollisesti aiheutunutta vahinkoa. Laskutuskaupassa ostaja on oikeutettu saamaan tavarantoimittajan/valmistajan mahdollisen viivästymiskorvauksen. Voidakseen vedota viivästykseen ostajan on reklamoitava kohtuullisessa ajassa sopimuksen mukaisen toimitusajan päättymisestä.

3.7. Kauppahinnan maksu

Ostaja on velvollinen maksamaan kauppahinnan sovittujen maksuehtojen mukaisesti. Mikäli maksuehdosta ei ole erikseen sovittu, on se 14 päivää netto tavaran luovutuksesta. Maksuviivästyksen sattuessa on ostaja velvollinen maksamaan Keskon soveltaman viivästyskoron. Jos ostaja laiminlyö tilaamansa tavaran vastaanottamisen sopimuksen mukaisesti, on hän siitä huolimatta velvollinen maksamaan kauppahinnan aivan kuin olisi ottanut tavaran vastaan. Jos ostaja tavaran tai laskun virheellisyyteen vedoten kieltäytyy maksamasta kauppahintaa, on hänen kuitenkin maksettava tavaran tai laskun virheetön osa sopimuksen mukaisesti.

Mikäli ostaja laiminlyö sovittuja maksusuorituksia, on Keskolla oikeus viivyttää toimituksia, kunnes erääntyneet maksut on suoritettu. Sovitun toimitusajan katsotaan tällöin siirtyneen vastaavasti, eikä ostajalla ole oikeutta esittää Keskolle mitään toimitusajan siirtymisestä johtuvia korvausvaatimuksia tai purkaa kauppaa.

3.8. Ostajan velvollisuus tarkastaa tavara

Ostaja on velvollinen tarkastamaan tavaran ja reklamoimaan mahdollisesta virheestä Keskolle 7 vuorokauden kuluessa tavaran toimituksesta uhalla, että hän muuten menettää oikeutensa vedota virheeseen. Jos ostajalla on ollut tilaisuus tarkastaa tavara tai tavaraa koskeva näyte ennen kaupan päättämistä, hän ei voi virheenä vedota seikkaan, joka hänen olisi pitänyt tarkastuksessa havaita.

Laskutuskaupassa reklamaatio on tehtävä myös suoraan tavarantoimittajalle/valmistajalle ottaen huomioon tämän mahdollisesti asettamat reklamaatiota koskevat vaatimukset.

3.9. Tavaran virhe

Keskolla on oikeus korjata mahdollisesti toimitettu virheellinen tavara, alentaa sen hintaa virhettä vastaavasti tai korvata se kokonaan uudella. Laskutuskaupassa noudatetaan lisäksi tavarantoimittajan mahdollisia tavaran virhettä koskevia määräyksiä. Keskon vastuu tavaran virheestä rajoittuu vain välittömiin vahinkoihin, ja enintään siihen määrään, minkä tavarantoimittaja/valmistaja on velvollinen korvaamaan.

3.10. Välillinen vahinko

Kesko ei korvaa toimituksen viivästyksestä tai virheellisyydestä ostajalle mahdollisesti aiheutuvaa välillistä vahinkoa.

4. Kaupan purkaminen

4.1. Ostajan oikeus purkaa kauppa

Ostajalla on oikeus purkaa kauppa, jos Keskon syystä tapahtuvalla viivästyksellä tai tavaran virheellä on hänelle olennainen merkitys ja Kesko käsitti tämän tai Keskon olisi pitänyt se käsittää, eikä Kesko ole toimittanut tavaraa taikka korjannut virhettä tai toimittanut uutta tavaraa kohtuullisessa ajassa ostajan huomautettua viivästyksestä tai virheestä.

4.2. Keskon oikeus purkaa kauppa

Jos kauppahintaa ei makseta määräaikana tai ostaja laiminlyö myötävaikuttaa kauppaan sopimuksen mukaisesti, taikka ei nouda tai vastaanota tavaraa, on Keskolla oikeus pysyä kaupassa ja vaatia maksua tai, ellei viivästys tai laiminlyönti ole vähäinen, purkaa kauppa, jolloin ostaja on velvollinen maksamaan sopimussakkoa Keskon kärsimän vahingon määrän, kuitenkin vähintään 10 % kauppahinnasta. Keskolla on oikeus purkaa kauppa siitä huolimatta, että ostaja on saanut tavaran hallintaansa. Keskolla on oikeus purkaa kauppa myös, jos ostajan ilmoituksen perusteella tai muuten voidaan päätellä, että ostajan suoritus tulee viivästymään tavalla, joka oikeuttaisi kaupan purkamiseen.

4.3. Ylivoimainen este

Näiden ehtojen kohdan 3.1. viimeisessä lauseessa mainitun syyn estäessä toimituksen ja toimitusajan pidentyessä tästä syystä kohtuuttomasti, on sekä ostaja että Kesko oikeutettu korvausvelvollisuudetta purkamaan kaupan ilmoittamalla siitä kirjallisesti toiselle sopijapuolelle.

5. Laskutuskaupan erityismääräyksiä

Laskutuskaupassa toimitukseen mahdollisesti liittyvät lisäveloitukset ja -hyvitykset on myös laskutettava Keskon kautta Keskon niin vaatiessa.

6. Omistusoikeus

Tavara on Keskon omaisuutta, kunnes kauppahinta kokonaisuudessaan on maksettu, ellei tavaran laadusta tai lainsäädännöstä muuta johdu. Ostajalla ei ole oikeutta luovuttaa tavaraa edelleen, liittää sitä muuhun omaisuuteen tai muutoin määrätä tavarasta omistajan tavoin.

7. Valuuttakurssit, verot, tullit ym. julkiset maksut

Hinnat perustuvat tarjouspäivän valuuttakursseihin, liikevaihtoveroihin ja muihin julkisiin veroihin ja maksuihin. Mikäli näissä tapahtuu oleellisia muutoksia tavaran toimituspäivään mennessä, pidättää Kesko oikeuden vastaaviin hintamuutoksiin. Tunnustettua vekseliä ei pidetä maksuna.

8. Erimielisyyksien ratkaiseminen

Elleivät osapuolet keskinäisin neuvotteluin pysty selvittämään erimielisyyksiään, ratkaistaan ne ensimmäisenä oikeusasteena Helsingin käräjäoikeudessa tai Keskon niin halutessa ostajan kotipaikan alioikeudessa.

9. Kuluttajansuoja

Nämä ehdot eivät rajoita yksityiselle kuluttajalle kuluttajansuojalain mukaan kuuluvia oikeuksia.